دخـــــــــتـــــــــرکـــــــــ تـــــــنــــــــــهـــــــــــــــــا

هــــیــــس گــــوش کـــــن یـــــکــــی داره گــــریــــه مــــیــــکــــنــــه...

چــــقـــدر بـــا دود

ســـیـــگــــارم

تـــو

رویـــاهـــام

نـــقــــاشـــی

کــشـــیـــدم

+نوشته شده در دو شنبه 29 شهريور 1395برچسب:,ساعت10:10توسط saha | |

ســـلـــامــتـــی

 

دنـــیـــایـــی

 

کـــه

 

مــــن

 

هــــمـــه جــــاش

 

اضـــافـــیــــم

...

+نوشته شده در سه شنبه 16 شهريور 1395برچسب:,ساعت1:55توسط saha | |

تـــنـــهــایـــی

 

تـــاوان

 

هـــمـــه

 

"نـــه"هـــایــی

 

اســـت

 

کـــه

 

گـــفــــتـــم

 

تـــا

 

دل

 

کـــســـی

 

نشـــکــــنــــد

+نوشته شده در سه شنبه 16 شهريور 1395برچسب:,ساعت1:26توسط saha | |

 

هــی غــریــبـــه تـــریــن

اشـــنـــای مـــن

کـــاش خـــودت هـــم

مـــثــل خـــاطـــراتـــت

بــرای مــانـــدن

ســرســـخـــت بـــودی

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در شنبه 13 شهريور 1395برچسب:,ساعت1:53توسط saha | |

مــچــالــه کــرد...

شـــکـــســت...

خــط زد...

داغــون کــرد...

خــلــاصــه راحـــت شــد...

ارث بــابــاش کــه نــبــود...

دل لــعنــتــی مـــن بـــود...

 

+نوشته شده در جمعه 5 شهريور 1395برچسب:,ساعت1:7توسط saha | |

ای دنـیــا...

کـاش بــه احــتــرام دردهــایــم

ســکــوت نــمـیـکــردی

کــه عــمــریــســت از

ســکــوتــت درد مــیکــشــم

...

+نوشته شده در شنبه 30 مرداد 1395برچسب:,ساعت23:45توسط saha | |

ایـــن روزهــا بـایــد

نــقــاب زد

تــا کــســی

رنـج و درد

غــم و انــدوه

اشـــک و اه

را در چــشـمــانــت

نــبـیـنــد

تــا مــنــت دلــداری

بــر ســرت نــگــذارد

....

+نوشته شده در شنبه 23 مرداد 1395برچسب:,ساعت1:16توسط saha | |

هــمــیــن روزاســت کــه بـگــن

دخــتــر جــوانــی

بــا خــوردن قـــرص

خـــودکـــشــی کـــرد...!

روحـــش شــــاد

 

 

+نوشته شده در چهار شنبه 20 مرداد 1395برچسب:,ساعت18:32توسط saha | |

هــمـه مــیـگــن گــوشــی

زیــاد دسـتــتــه

یــکـــم بـــزار کـــنـــار...

امــــا

هــیــشــکــی نــمــیــگــه چــی

هـــمــه روزت اومـــده

کـــه گـــوشـــی شـــده

هــمــدمـــت...

 

 

+نوشته شده در چهار شنبه 20 مرداد 1395برچسب:,ساعت18:26توسط saha | |

 

دعــوا ســاخـتـگـی بــود......!

قـصــد خــداحـافــظــی داشــت!

خــب لـآمــصــب

از اول نــمــیــومــدی...!

بــا ایــن خــداحــافـظــی

دل تـمـام ســلام هــایــم را

شــکـسـتــی"

          

 

 

 

+نوشته شده در یک شنبه 17 مرداد 1395برچسب:,ساعت20:17توسط saha | |